Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
130
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
3
Nospiediet taustiòu MENU.
Palielinâta attçla aplûkošana tiek pârtraukta.
Tâlummaiòas aplûkošanas laikâ vienreiz nospiežot tâlummaiòas slçdzi x/y, 
attçlu varat aplûkot maksimâlajâ palielinâjumâ.
1
Nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Quick Zoom] (Âtrâ 
tâlummaiòa).
4
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [
O (On (Aktivizçts))/
(Off (Deaktivizçts))].
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Atainojot ar Sejas atpazîšanas Prioritâtes funkciju uzòemtos attçlus pietuvina 
sejas. 
1
Ieejiet Aplûkošanas režîmâ, 
un izmantojiet kursortaustiòus (
45), 
lai izvçlçtos aplûkošanai attçlu ar seju 
tuvinâjumâ.
2
Nospiediet taustiòu 
.
Seja tiek atainota tuvinâtâ skatîjumâ.
Ja tiek atpazîtas vairâkas sejas, ekrâna augšçjâ 
labajâ stûrî tiek atainots ar fotokameru galvenâs 
atpazîtâs sejas numurs, un totâlais atpazîto seju 
skaits.
Âtrâs tâlummaiòas funkcijas iestatîšana
Pietuvina un Ataino sejas
USB Connection
Brightness Level
Power Saving
Quick Zoom
PC
5sec
Video Out
NTSC
Set-up
MENU
Exit
Auto Power Off 3min
12:00
12:00
12:00
02/26/2008
02/26/2008
100-0010
100-0010
100-0010
02/26/2008
1/6
1/6
1/6
e_kb466.book  Page 130  Friday, February 29, 2008  2:47 PM