Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
131
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
3
Nospiediet taustiòu 
.
Ja attçla tiek atpazîtas vairâkas sejas, nospiežot 
 taustiòu notiek pârslçgšanâs uz nâkamo seju 
un sejas tuvinâšana. 
Nospiežot 
 taustiòu pçc tam, kad tika tuvinâtas 
visas sejas, aplûkošana tiek pârslçgta uz normâla 
attçla skatîjumu. 
• Funkcija darbojas tikai ar attçliem, kuri uzòemti izmantojot Sejas atpazîšanas 
Prioritâtes funkciju. 
• Ja tiek atpazîtas vairâkas sejas, pirmâ tiek atainota seja, kura uzòemšanas 
laikâ tiek fokusçta izmantojot Sejas Atlasîtâja funkciju. Pârçjâs sejas tiek 
tuvinâtas un atainotas noteiktâ secîbâ, un pçc pçdçjâs sejas atainošanas, 
atjaunojas normâlais displejs. 
• Tâlummaiòas koeficients ir atkarîgs no sejas izvietojuma un citiem 
apstâkïiem.
• Veicot sekojošâs darbîbas, sejas netiek tuvinâtas, pat ja attçls ir uzòemts 
izmantojot Sejas atpazîšanas Prioritâtes funkciju.
- Apgriešana
- Slim filtrs
- Soft filtrs
- Kadra salikšana
• Izmantojot Sçrijfoto režîmâ Sejas atpazîšanas prioritâtes funkciju, sejas 
var tuvinât tikai pirmajâ attçlâ.
2/6
2/6
2/6
e_kb466.book  Page 131  Friday, February 29, 2008  2:47 PM