Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
132
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Saglabâjot iecienîtâkos attçlus un skaòas failus iebûvçtajâ atmiòâ, jûs tos varat 
aplûkot un atskaòot jebkurâ laikâ. (Mana albûma funkcija)
Jûs varat iebûvçtajâ atmiòâ saglabâtos attçlus un skaòas failus aplûkot 
izmantojot SD atmiòas karti.
1
Turiet nospiestu Q taustiòu vairâk kâ 4 sekundes, 
Uzòemšanas režîmâ, ar nosacîjumu, ka fotokamerâ ievietota 
SD atmiòas karte.
Objektîvs ievirzâs pçc divâm sekundçm kad tiek nospiests Q taustiòš. 
Attçli un skaòas faili tiek atainoti un atskaòoti pçc vairâk kâ 2 sekundçm.
iebûvçtajâ atmiòâ saglabâto attçlu aplûkošana
• Tâdâ pat veidâ kâ SD atmiòas kartç ierakstîtos attçlus un skaòas failus, 
varat aplûkot arî “manu albumu”.
• Pirms “Mana albûma” atainošanas veiciet sekojošu.
- SD atmiòas kartç saglabâto attçlu atainošana.
- Failu kopçšana no/uz SD atmiòas karti un iebûvçto atmiòu.
- SD atmiòas kartes vai iebûvçtâs atmiòas formatçšana.
• Lai apturçtu “mana albûma” atainošanu, veiciet sekojošas darbîbas.
- Nospiediet Q taustiòu vai eksponçšanas slçdzi lîdz vidum. 
Fotokamera pârslçdzas Uzòemšanas režîmâ.
- Izslçdziet fotokameru.
e_kb466.book  Page 132  Friday, February 29, 2008  2:47 PM