Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
133
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Jûs varat reproducçt video (with the sounds). Atskaòošanas procesâ displejâ 
parâdâs procesa padomdevçjs. Procesâ ietilpst atskaòošanas kadrs (uz priekšu 
vai atpakaï), pauze un skaïuma iestatîšana.
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu un izmantojiet 
kursortaustiòus (
45), lai atskaòošanai izvçlçtos 
videofragmentu.
2
Nospiediet kursortaustiòu (2).
Atskaòošana tiek uzsâkta.
• Atskaòošanas laikâ iespçjams veikt 
sekojošas operâcijas.
Kursortaustiòš (4)
: Atskaòo attinot. 
Nospiediet vçlreiz 
taustiòu, lai atskaòotu 
atpakaï paâtrinâjumâ. 
Kursortaustiòš (5)
: Tiek uzsâkta atskaòošana uz priekšu paâtrinâjumâ.
Kursortaustiòš (2)
: Videofragments tiek iepauzçts.
OK taustiòš
: Maina displeja režîmu. (1134. lpp.)
Tâlummaiòas taustiòš (w/x):
Ïauj noregulçt skaïuma lîmeni
• Pauzes laikâ iespçjams veikt sekojošas darbîbas.
Kursortaustiòš (4)
: Patin atpakaï videofragmentu kadru pçc kadra.
Kursortaustiòš (5)
: Patin uz priekšu videofragmentu kadru pçc kadra.
Kursortaustiòš (2)
: Ïauj uzsâkt atskaòošanu.
OK taustiòš
: Maina displeja režîmu. (1134. lpp.)
3
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Aplûkošana tiek apturçta, un ekrâns pârslçdzas uz pirmo kadru.
4
Nospiediet Q taustiòu.
Fotokamera pârslçdzas uz Uzòemšanas režîmu.
Videofragmentu atskaòošana
Âtrajâ pârtîšanâ uz priekšu un attîšanâ atpakaï skaòa padota netiek.
Kursortaustiòš
Q taustiòš
OK taustiòš
Tâlummaiòas slçdzis
100-0010
100-0010
12:00
12:00
100-0010
00:00:00
00:00:00
00:00:00
12:00
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
e_kb466.book  Page 133  Friday, February 29, 2008  2:47 PM