Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
134
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Aplûkošanas režîmâ, nospiediet OK/Display taustiòu lai ieslçgtu 
“displeja režîmus”. Aplûkošanas režîmâ ir 3 displeja režîmi.
Normâls displejs
Tiek atainota fotografçšanas informâcija.
* Atainojas tikai uz attçliem, kuri tika uzòemti 
izmantojot Sejas atpazîšanas Prioritâtes funkciju 
un ar Sejas atpazîšanas Prioritâtes funkcijas 
izmantošanas datumu atmiòâ.
Histogrammas displejs
Tiek atainota spilgtuma sadale attçlâ. Horizontâlâs 
asis norâda spilgtumu (tumšâkais kreisajâ galâ, 
gaišâkais labajâ galâ), bet vertikâlâs asis - pikseïu 
skaitu.
Nav ikonu 
Ekrânâ neatainojas fotografçšanas informâcija.
Fotografçšanas informâcijas atainošana 
Aplûkošanas režîmâ
Sejas atpazîšanas 
Prioritâtes ikona*
Balss ieraksta ikona
Kartes/Iebûvçtâs atmiòas ikona
Mapes nosaukums
Faila nosaukums
Aizsardzîbas ikona
Baterijas indikators
Fotografçšanas datums un laiks
Kursortaustiòu darbîbas palîgvednis
Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
Quality level 
(Kvalitâtes lîmenis)
White balance 
(Baltâs krâsas balanss)
AE metering 
(AE mçrîšana)
Sensitivity 
(Jutîba)
Histogram 
(Histogramma)
Aperture 
(Diafragmas atvçrums)
Shutter speed 
(Ekspozîcijas laiks)
Displeja režîma saglabâšana 
1
122. lpp.
• Nospiežot un turot OK/Display taustiòu vairâk kâ 1 sekundi, tiek aktivizçts 
LCD Spilgtuma režîms. Displejs kïûst gaišâks uz noteiktu laiku. (1 36. lpp.)
• Aplûkojot videofragmentu, histogrammas atainošanas nav pieejama.
100-0010
100-0010
12:00
12:00
100-0010
12:00
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
8
5
4
6
3
1
2
7
9
100-0010
100-0010
12:00
12:00
100-0010
12:00
02/26/2008
02/26/2008
AWB
AWB
ISO 100
ISO 100
AWB
ISO 100
12
M
1/160
1/160
F2.8
F2.8
1/160
F2.8
02/26/2008
1
2 3 4 5
7
8
6
Normâls Displejs
e_kb466.book  Page 134  Friday, February 29, 2008  2:47 PM