Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
135
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Vienlaicîgi varat atainot deviòus sîktçlus.
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu un izmantojiet 
kursortaustiòus (
45), lai izvçlçtos attçlu.
2
Nospiediet w/f uz tâlummaiòas 
slçdža.
Deviòi sîktçli ekrânâ atainojas vienlaicîgi. 
Sîktçli mainâs pa deviòi lapu pçc lapas.
Kursortaustiòš (2345): 
Ïauj pavirzît râmi.
Kursortaustiòš (4) : Ïauj aplûkot iepriekšçjo 
lapu, ja râmis atrodas uz 
augšçjâ kreisâ stûra attçla. 
(Funkcija pieejama tikai 
tad, ja saglabâti desmit un vairâk faili.)
Kursortaustiòš (5) : ïauj aplûkot nâkamo lapu, ja râmis atrodas uz apakšçjâ 
labâ stûra attçla. (Funkcija pieejama tikai tad, ja saglabâti 
desmit un vairâk faili.)
Uz attçliem atainotâs ikonas norâda sekojošu:
Bez ikonâm
: Nekustîgs attçls bez balss ieraksta
O (ar attçlu)
: Nelustîgs attçls ar balss atmiòu
C
: Videofragments (Ekrânâ atainojas pirmais videofragmenta 
kadrs.)
O (bez attçla)
: Tikai skaòas fails
: Neatainojams attçls
3
Nospiediet taustiòu OK.
Izvçlçtais attçls atainojas pa visu ekrânu.
Deviòu sîktçlu displejs/Kalendârais displejs
Deviòu sîktçlu displejs
Nospiežot 3. solî MENU taustiòu vai x/y uz tâlummaiòas taustiòa, 
izvçlçto attçlu iespçjams atvçrt pa visu ekrânu.
Kursortaustiòš
Tâlummaiòas slçdzis
OK taustiòš
100-0010
?
?
?
Select & Delete
Izvçlçtais attçls
e_kb466.book  Page 135  Friday, February 29, 2008  2:47 PM