Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
136
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Kalendârajâ displejâ uzòemtie attçli un skaòas faili atainojas pa datumiem 
kalendâra formâtâ. Iespçjams izvçlçties attçlus pçc uzòemšana/ierakstîšanas 
datuma.
1
Aplûkošanas režîmâ nospiediet w/f uz tâlummaiòas 
taustiòa.
Atveras deviòi sîktçli.
2
Nospiediet w/f uz tâlummaiòas 
taustiòa.
Deviòu sîktçlu displejs tiek nomainîts 
uz kalendâro displeju.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos vajadzîgo 
datumu kalendârâ.
Kursortaustiòi (2345):  Ïauj pavirzît râmi 
kalendârâ.
Kursortaustiòš (4)
: Ja râmis atrodas 
uz mçneša pirmâs dienas, pavirzâs atpakaï 
uz iepriekšçjo mçnesi.
Kursortaustiòš (5)
: Ja râmis atrodas uz mçneša pçdçjâs dienas, 
pavirzâs uz nâkamo mçnesi.
4
Nospiediet taustiòu OK vai 
x/y
 uz tâlummaiòas taustiòa.
OK taustiòš
: Atver pa visu ekrânu izvçlçtajâ datumâ pirmo uzòemto 
fotoattçlu.
Tâlummaiòas taustiòš (x/y):
Atver izvçlçtajâ datumâ uzòemtos attçlus deviòu sîktçlu 
displejâ.
Kalendâra displejs
• O atainojas datumâ, kurâ skaòas fails (bez attçla) pirmais tika ierakstîts. 
Pirmais videofragmenta kadrs atainojas datumâ, kurâ pirmais tika ierakstîts 
videofragments.
• Nospiediet taustiòu MENU kalendârajâ displejâ, lai atgrieztos pie deviòu 
sîktçlu displeja.
2008.04
1
2
9
6
7
8
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
26
28
SUN
MON
THU
FRI
TUE
SAT
WED
3
4
5
29
29
27
25
25
25
29
30
30
30
Izvçlçtais datums
e_kb466.book  Page 136  Friday, February 29, 2008  2:47 PM