Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
137
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Varat atainot visus SD atmiòas kartç vai iebûvçtajâ atmiòâ ierakstîtos attçlus 
nepârtraukti.
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu un izmantojiet 
kursortaustiòus (
45), lai izvçlçtos slîdrâdes 
sâkuma attçlu.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
 (Slideshow 
(Slîdrâde)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai mainîtu aplûkošanas intervâlu.
Izvçlieties no vienu no sekojošajiem: [3sec] 
(3sek), [5sec] (5sek), [10sec] (10sek), [20sec] 
(20sek), [30sec] (30sek).
6
Izmantojiet kursortaustiòus (3), 
lai izvçlçtos [Screen Effect] (Ekrâna 
efekts).
Slîdrâde
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Slideshow
OK
MENU
OK
Cancel
Screen Effect
Screen Effect
Sound Effect
Sound Effect
Wipe 
Wipe 
OK
Start
Start
Start
MENU
Screen Effect
Sound Effect
Interval
Wipe 
3sec
e_kb466.book  Page 137  Friday, February 29, 2008  2:47 PM