Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
138
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
7
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos ekrâna efektu.
8
Izmantojiet kursortaustiòus (3), lai izvçlçtos [Sound Effect] 
(Skaòas efekts).
9
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos 
[
O (On (Aktivizçts))/P (Off (Deaktivizçts))].
10
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas [Start] (Starts), un atainošana ar iestatîto intervâlu tiek uzsâkta.
OK taustiòš
: Iepauzç slîdrâdi. Nospiediet vçlreiz, lai atsâku 
slîdrâdes atskaòošanu.
Jebkurš taustiòš, izòemot OK : Slîdrâde tiek pârtraukta.
Wipe 
(Slîdçšana)
Slîdrâdes efekts, kad atainotie attçli vienmçrîgi slîd viens pçc otra 
pa kreisi.
Fade 
(Çna)
Pašreizçjais attçls pakâpeniski izzûd, vienlaicîgi zem tâ uzrodoties 
nâkamajam attçlam.
Shrink 
(Sarukšana)
Pašreizçjais attçls sarûk centra virzienâ.
Off 
(Deaktivizçts)
Nav ekrâna efekta.
• Slîdrâde turpinâsies lîdz brîdim, kamçr nospiedîsiet jebkuru taustiòu.
• Videofragmenti un attçli ar balss atmiòu pirms nâkamâ attçla atainošanas, 
neskatoties uz aplûkošanas intervâla iestatîjumu, tiek atainoti no sâkuma 
lîdz beigâm.
• Balss ierakstîšanas režîmâ veiktie ieraksti netiek atskaòoti.
e_kb466.book  Page 138  Friday, February 29, 2008  2:47 PM