Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
13
Skats no priekšpuses
Skats no aizmugures
Galvenâs sastâvdaïas
Galvenais slçdzis, 
Galvenais indikators (zaïš)
Mikrofons
Taimera lampiòa/AF 
palîggaisma
Eksponçšanas slçdzis
Objektîvs
Siksniòas 
pievienoša
nas actiòa
Tâlvadîbas sensors
Flash (Zibspuldze)
PC/AV ligzda
Akumulatora/Kartes/
Nodalîjuma vâciòš
DC ieejas ligzda
 taustiòš
Display (displejs)
Statîva ligzda
Pieejas lampiòa
Skaïrunis
e_kb466.book  Page 13  Friday, February 29, 2008  2:47 PM