Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
139
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Attçlu, videofragmentu un skaòas failu 
dzçšana
Jûs varat izdzçst vienu attçlu, videofragmentu vai skaòas failu.
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu un izmantojiet 
kursortaustiòus (
45), lai izdzçšanai izvçlçtos attçlu, 
videofragmentu vai skaòas failu.
2
Nospiediet zaïo /i taustiòu.
Displejâ atainojas dzçšanas apstiprinâjuma logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2), 
lai izvçlçtos [Delete] (Dzçst).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Attçls, videofragments vai skaòa tiek dzçsts.
Viena attçla, videofragmenta vai skaòas faila izdzçšana
Vienreiz izdzçstie attçli, videofragmenti vai skaòas faili nevar tikt atjaunoti.
• Jûs varat izdzçst attçlus Tûlîtçjâ Priekšskatîjuma laikâ. (135. lpp.)
• Aizsargâtos attçlus, videofragmentus vai skaòas failus nav iespçjams 
dzçst. (1144. lpp.)
OK taustiòš
Kursortaustiòš
Green button (Zaïais taustiòš)
MENU taustiòš
Delete
Delete
100-0010
100-0010
100-0010
Cancel
Delete
OK
OK
OK
OK
All 
All 
All 
e_kb466.book  Page 139  Friday, February 29, 2008  2:47 PM