Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
140
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Attçlam ar balss atmiòu jûs varat izdzçst balss atmiòu bez attçla izdzçšanas.
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu un izmantojiet 
kursortaustiòus (
45), lai izdzçšanai izvçlçtos 
attçlu ar balss atmiòu.
2
Nospiediet Zaïo taustiòu.
Displejâ atainojas dzçšanas apstiprinâjuma logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2), lai 
izvçlçtos [Delete Sound] (Dzçst skaòu).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Balss ieraksts tiek dzçsts.
Tikai Balss ieraksta izdzçšana
3. solî izvçlieties [Delete] lai vienlaicîgi izdzçstu attçlu un balss ierakstu.
Delete
Delete
Delete Sound
Delete Sound
100-0010
100-0010
100-0010
Cancel
Delete
OK
OK
OK
OK
All 
All 
All 
Delete Sound
e_kb466.book  Page 140  Friday, February 29, 2008  2:47 PM