Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
141
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Vienlaicîgi var tikt dzçsti visi attçli, videofragmenti un skaòas faili.
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu 
un divreiz nospiediet Zaïo taustiòu.
Displejâ atainojas visu attçlu dzçšanas 
apstiprinâjuma logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2), 
lai izvçlçtos [Delete All] (Dzçst visu).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Tiek dzçsti visi attçli un skaòas faili.
Visu attçlu dzçšana
Vienreiz izdzçsti attçli, videofragmenti vai skaòas faili nevar tikt atjaunoti.
Aizsargâtos attçlus, videofragmentus vai skaòas failus nav iespçjams dzçst. 
(1144. lpp.)
OK taustiòš
Kursortaustiòš
Green button (Zaïais taustiòš)
Cancel
Delete All
Delete All
Delete All
OK
OK
OK
OK
MENU
Delete all images/sounds
Delete all images/sounds
Delete all images/sounds
e_kb466.book  Page 141  Friday, February 29, 2008  2:47 PM