Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
142
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Vienlaicîgi varat dzçst dažâdus no deviòu sîktçlu displeja izvçlçtus attçlus/skaòu 
failus.
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu, 
un uz tâlummaiòas taustiòa 
nospiediet 
w/f.
Displejâ atainojas deviòi sîktçli.
2
Nospiediet Zaïo taustiòu.
Uz attçli un skaòu failiem atainojas [P].
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai pavirzîtu râmi uz attçlu 
vai skaòas failu, kuru vçlaties dzçst, 
tad nospiediet taustiòu OK.
Uz izvçlçtajiem attçliem un skaòas failiem 
atainojas [O].
Lai aplûkotu attçlu pirms dzçšanas, pavirziet 
uz attçla râmi un nospiediet x/y uz tâlummaiòas 
taustiòa, lai attçlu atvçrtu pa visu ekrânu. 
(Aizsargâtu attçlu nav iespçjams atvçrt pa visu ekrânu.)
Nospiediet OK taustiòu, lai atgrieztos pie deviòu sîktçlu displeja.
Atsevišíi izvçlçtu attçlu un skaòas failu dzçšana
(no Deviòu sîktçlu displeja)
Tâlummaiòas slçdzis
OK taustiòš
Green button (Zaïais taustiòš)
Kursortaustiòš
100-0010
?
?
Select & Delete
?
?
?
Delete
MENU
Cancel
OK
e_kb466.book  Page 142  Friday, February 29, 2008  2:47 PM