Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
143
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
4
Nospiediet Zaïo taustiòu.
Atainojas apstiprinâjuma dialogs.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos 
[Select & Delete] (Izvçlçties & Dzçst).
6
Nospiediet taustiòu OK.
Izvçlçtie attçli un skaòas faili tiek dzçsti.
Aizsargâtos attçlus, videofragmentus vai skaòas failus nav iespçjams dzçst. 
(1144. lpp.)
e_kb466.book  Page 143  Friday, February 29, 2008  2:47 PM