Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
144
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Attçlus, videofragmentus aun skaòas failus ir iespçjams aizsargât no nejaušas 
izdzçšanas.
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu un izmantojiet 
kursortaustiòus (
45), lai aizsardzîbai izvçlçtos 
attçlu, videofragmentu vai skaòas failu.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos Z (Protect 
(Aizsardzîba)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas aizsardzîbas apstiprinâjuma 
logs.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Single image/sound] 
(Vienîgais attçls/skaòa).
6
Nospiediet taustiòu OK.
Attçlu, videofragmentu un skaòas failu aizsardzîba 
pret dzçšanu (Protect)
Attçlu, Videofragmentu un Skaòas failu aizsardzîba
OK taustiòš
Kursortaustiòš
Protect
OK
MENU
OK
Cancel
Cancel
Cancel
Cancel
All Images/Sounds
All Images/Sounds
All Images/Sounds
Single image/sound
OK
OK
OK
OK
e_kb466.book  Page 144  Friday, February 29, 2008  2:47 PM