Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
145
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
7
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Protect] (Aizsardzîba).
8
Nospiediet taustiòu OK.
Jûs varat aizsargât visus attçlus, videofragmentus un skaòas failus.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [All Images/Sounds] 
(Visus attçlus/skaòas).
6
Nospiediet taustiòu OK.
Ekrânâ atainojas paziòojums [Protect all images/
sounds] (Aizsargât visus attçlus/skaòas).
7
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Protect] (Aizsardzîba).
8
Nospiediet taustiòu OK.
• 7. Solî izvçlieties Unprotect, lai atceltu aizsardzîbas iestatîjumu.
• Ja attçls, videofragments vai skaòas fails ir aizsargâts, pie aplûkošanas 
atainojas ikona Z.
Visu Attçlu, Videofragmentu un Skaòas failu aizsardzîba
7. solî izvçlieties Unprotect, lai atceltu aizsardzîbas iestatîjumu visiem 
attçliem, videofragmentiem un skaòas failiem.
Formatçjot SD Atmiòas Karti vai Iebûvçto Atmiòu, tiek dzçsti arî aizsargâtie 
attçli, videofragmenti un skaòas faili.
100-0010
100-0010
100-0010
Unprotect
Unprotect
Protect this image/sound
Protect this image/sound
Cancel
Cancel
Unprotect
Protect this image/sound
Cancel
Protect
OK
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
Cancel
All Images/Sounds
OK
O K
O K
O K
Single image/sound
Single image/sound
Single image/sound
Unprotect
Unprotect
Protect 
Protect 
all images/sounds
all images/sounds
Cancel
Cancel
Unprotect
Protect 
 all images/sounds 
Cancel
Protect
OK
OK
OK
OK
e_kb466.book  Page 145  Friday, February 29, 2008  2:47 PM