Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
146
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Attçlu aplûkošana izmantojot AV iekârtu
Izmantojot AV kabeli, varat uztvert, aplûkot, un dublçt attçlus TV vai citâ 
iekârtâ, kam ir video ligzdas izeja. Pârliecinieties, ka fotokamera 
un televizors pirms kabeïa pieslçgšanas ir izslçgti.
1
Atveriet ligzdu nodalîjuma vâciòu un pievienojiet AV kabeli 
PC/AV ligzdai.
2
Pievienojiet otru AV kabeïa galu AV ierîces video ieejas 
ligzdai.
Dzeltens (video)  video ieejas terminâls
Balts (audio)  skaòas ieejas terminâls
Izmantojot stereo skaòas iekârtu, skaòas sadalîtâju ievietojiet L (balts) 
terminâlâ.
3
Ieslçdziet AV iekârtu.
Ja AV iekârta, pie kuras tiek pieslçgta fotokamera, un AV iekârta kas ataino 
attçlus ir atšíirîgas, ieslçdziet abas iekârtas.
Attçlu aplûkošanai TV iekârtâ ar atsevišíâm video izejâm, atsaucoties 
uz TV iekârtas lietošanas pamâcîbu, pieslçdziet video ieejas pie fotokamerai 
pievienotâs iekârtas.
4
Ieslçdziet fotokameru.
“Video izejas formâta mainîšana” 
1
187. lpp.
VIDEO
AUDIO
(L)       (R)
1
2
e_kb466.book  Page 146  Friday, February 29, 2008  2:47 PM