Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
147
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Kad AV kabelis ir pieslçgts pie fotokameras, attçlus var aplûkot izmantojot E vai 
F tâlvadîbas pulti (papildus piederums).
1
Nospiediet Q taustiòu.
2
Nospiediet uz tâlvadîbas pults eksponçšanas slçdzi vai 
tâlummaiòas taustiòu.
Eksponçšanas slçdzis : Tiek atainots nâkamais attçls.
Tâlummaiòas taustiòš : Ïauj atvçrt iepriekšçjo taustiòu.
• Ja fotokamera tiks izmantota ilgâku periodu, izmantojiet maiòstrâvas 
adaptera K-AC63 (papildus piederums). Informâcijai izmantojiet 
fotokamerai pieslçdzamâ TV vai citas iekârtas lietošanas pamâcîbu.
• Atkarîbâ no valsts un reìiona, attçlu atainošana var tikt traucçta, ja video 
izejas formâts nesakrît ar fotokameras izejas formâtu. Tâdâ gadîjumâ, 
iesakâm mainît video izejas formâta iestatîjumu.
• Fotokameras displejs izslçdzas, ja fotokamera ir pievienota televizoram.
Attçla aplûkošana izmantojot tâlvadîbas pulti 
(Papildus piederums)
• Ja uz F tâlvadîbas pults nav tâlummaiòas taustiòa, darbîbas (nâkamâ 
attçla aplûkošana) ir veicamas izmantojot eksponçšanas slçdzi.
• Izmantojot tâlvadîbas pulti jûs nevarat aplûkot videofragmentus, attçlus 
ar balss atmiòu un atskaòot Balss Ierakstîšanas režîmâ ierakstîtos sakòu 
failus.
e_kb466.book  Page 147  Friday, February 29, 2008  2:47 PM