Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
148
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Drukâšanas pasûtîjums (DPOF)
Izmantojot ar DPOF savietojamu printeri vai drukâšanas servisu, jûs varat drukât 
SD atmiòas kartç esošos attçlus.
Iestatiet katram attçlam sekojošas opcijas.
[Copies] (Kopijas)
:  Ïauj izvçlçties kopiju skaitu lîdz pat 99.
[Date] (Datums)
:  ïauj norâdît, vai vçlaties uz izdrukas uzdrukât datumu.
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu un izmantojiet 
kursortaustiòu (
45) lai drukâšanai izvçlçtos attçlu.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
 (DPOF).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas DPOF logs.
5
Nospiediet taustiòu OK.
Atsevišíu attçlu izdrukâšana
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Green button (Zaïais taustiòš)
DPOF
OK
MENU
OK
Cancel
Cancel
Cancel
All Images
All Images
OK
OK
OK
All Images
 Single Image
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 148  Friday, February 29, 2008  2:47 PM