Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
14
Kursortaustiòš
Šajâ lietošanas pamâcîbâ kursortaustiòu apraksts ir sekojošs.
Taustiòu darbošanâs palîg vednis
Darbîbas laikâ monitora lejâ atainojas taustiòu darbošanâs palîg vednis.
Taustiòi apzîmçti, kâ parâdîts zemâk.
Funkciju taustiòi
Kursortaustiòš 
(2)
2
Tâlummaiòas slçdzis
Kursortaustiòš 
(3)
3
Attçlu apgriešanai 
un sarkano acu 
efekta novçršanai.
Kursortaustiòš 
(4)
4
Kursortaustiòš 
(5)
5
Zaïais/
i
 taustiòš
MENU taustiòš
darbojas, kâ Zaïais 
taustiòš
Eksponçšanas slçdzis
OK taustiòš
attçlu dzçšanai
Tâlummaiòas slçdzis
OK/Attçlošanas taustiòš
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
Power slçdzis
Q taustiòš
Zaïais/
i
 taustiòš
 taustiòš
OK
b
g
q
MODE
Kursortaustiòš (2)
Kursortaustiòš (5)
Kursortaustiòš (3)
Kursortaustiòš (4)
MENU
SHUTTER
OK
e_kb466.book  Page 14  Friday, February 29, 2008  2:47 PM