Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
149
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
6
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos kopiju skaitu.
7
Izmantojiet Zaïo taustiòu, lai [Date] 
(Datums) izvçlnç izvçlçtos 
[
O (On (Aktivizçts))/P (Off 
(Deaktivizçts))] opcijas.
O (Aktivizçts)
: Datums tiek uzdrukâts.
P (Deaktivizçts) : Datums netiek uzdrukâts.
8
Nospiediet taustiòu OK.
Drukâšana var tikt veikta atbilstoši iestatîjumiem.
• Ja DPOF iestatîjumi attiecîgajam attçlam jau ir veikti, displejâ atainojas 
iepriekšçjais izdruku skaits un datuma iestatîjums.
• Lai atceltu DPOF iestatîjumus, iestatiet kopiju skaitu uz [0] un nospiediet 
OK taustiòu.
• Drukâšanas servisu videofragmentiem vai skaòas failiem nevar iestatît.
• Atkarîbâ no printera vai drukâšanas aprîkojuma foto salonâ, datumu nav 
iespçjams uzdrukât uz attçliem pat tad, ja DPOF iestatîjums ir veikts.
Date
Date
Copies
Copies
1
DPOF setting for
DPOF setting for
this image
this image
Date
Date
100-0010
100-0010
100-0010
Date
Copies
1
OK
OK
OK
OK
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
DPOF setting for
this image
Date
Date
Date
Copies
Copies
1
DPOF setting for
DPOF setting for
this image
this image
100-0010
100-0010
100-0010
Date
Copies
1
OK
OK
OK
OK
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
Date
Date
Date
DPOF setting for
this image
e_kb466.book  Page 149  Friday, February 29, 2008  2:47 PM