Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
150
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu un nospiediet 
kursortaustiòu (
3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
 (DPOF).
3
Nospiediet taustiòu OK.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (3), lai izvçlçtos [All Images] 
(Visus attçlus).
5
Nospiediet taustiòu OK.
6
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos kopiju skaitu.
Iespçjams izdrukât lîdz 99 kopijâm.
7
Izmantojiet Zaïo taustiòu, lai izvçlçtos 
vai ievietot datumu vai nç.
O (Aktivizçts)
: Datums tiek uzdrukâts.
P (Deaktivizçts) : Datums netiek uzdrukâts.
8
Nospiediet taustiòu OK.
Drukâšana var tikt veikta atbilstoši iestatîjumiem.
Visu attçlu izdrukâšana
Kopiju skaits, kas norâdîts DPOF iestatîjumos, attiecas uz visiem attçliem. 
Pirms drukâšanas pârliecinieties, ka iestatîtais kopiju skaits ir pareizs.
• Iestatîjumi vienam attçlam tiek atcelti, ja veikts iestatîjums visiem attçliem.
• DPOF iestatîjumi nav pieejami videofragmentiem.
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Green button (Zaïais taustiòš)
Date
Date
Copies
Copies
1
DPOF setting for
DPOF setting for
all images
all images
Date
Date
Date
Copies
1
OK
OK
OK
OK
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
DPOF setting for
all images
Date
e_kb466.book  Page 150  Friday, February 29, 2008  2:47 PM