Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
151
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Tiešâ drukâšana izmantojot PictBridge
Pieslçdziet fotokameru ar komplektâcijâ iekïauto USB kabeli (I-USB7), printerim, 
kas nodrošina PictBridge funkciju, lai attçlus, neizmantojot datoru, varçtu izdrukât 
tieši no fotokameras. Izvçlieties fotokamerâ esošos izdrukâjamos attçlus 
un kopiju skaitu pçc tam, kad fotokamera ir pieslçgta pie printera.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç priekš [USB Connection] 
(USB savienojums) Izvçlieties [PictBridge].
2
Pievienojiet fotokameru printerim 
izmantojot komplektâcijâ iekïauto 
USB kabeli.
Displejâ atainojas PictBridge izvçlne.
• Pievienojot fotokameru printerim, ieteicams izmantot maiòstrâvas adaptera 
K-AC63 (papildus piederums). Printeris var nedarboties pareizi vai attçla dati 
var tikt zaudçti, ja fotokameras akumulators izlâdçjas drukâšanas laikâ.
• Pârraidot datus no fotokameras, piekïuves indikators lçni mirgo.
• Datu pârraides laikâ neatvienojiet USB kabeli.
• Atkarîbâ no printera veida, ne visi fotokamerâ veiktie iestatîjumi 
(piemçram, DPOF iestatîjumi).var bût derîgi.
• Pçc noklusçjuma [USB Connection] (USB savienojums) ir iestatîts uz [PC]. 
Nepievienojiet fotokameru printerim, ja izvçlçts iestatîjums [PC].
Fotokameras pievienošana printerim
“USB savienojuma režîma mainîšana” 
1
186. lpp.
DPOF AUTOPRINT
DPOF AUTOPRINT
All images
All images
Select printing mode
Select printing mode
DPOF AUTOPRINT
Single Image
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
All Images
e_kb466.book  Page 151  Friday, February 29, 2008  2:47 PM