Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
152
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
1
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
la iizvçlçtos [Single Image] (Vienîgais 
attçls).
2
Nospiediet taustiòu OK.
Tiek atainots noteiktâ attçla drukâšanas logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai 
izvçlçtos attçlu, kuru vçlaties izdrukât.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos kopiju skaitu.
Iespçjams izdrukât lîdz 99 kopijâm.
5
Izmantojiet Zaïo taustiòu, lai izvçlçtos 
vai ievietot datumu vai nç.
O (Aktivizçts)
: Datums tiek uzdrukâts.
P (Deaktivizçts) : Datums netiek uzdrukâts.
6
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas drukâšanas apstiprinâjuma 
logs.
Nospiediet OK taustiòu, lai atbilstoši printera 
iestatîjumiem drukâtu attçlu.
Lai mainîtu drukâšanas iestatîjumus, 
pârejiet pie 7. soïa.
7
Nospiediet Zaïo taustiòu.
Atainojas iestatîjuma maiòas (Change setting) logs
8
Izvçlieties [Paper Size] (Papîra izmçrs) 
un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atsevišíu attçlu izdrukâšana
DPOF AUTOPRINT
DPOF AUTOPRINT
All images
All images
Select printing mode
Select printing mode
DPOF AUTOPRINT
Single Image
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
All Images
Date
Date
Copies
Copies
1
Cancel
Cancel
100-0010
100-0010
100-0010
Date
Copies
Print this image
Print this image
Print this image
1
OK
MENU
Date
Date
Cancel
Date
OK
OK
OK
Paper Size
Paper Type
Quality
Border Status
Setting
Setting
Setting
Setting
Print with this setting?
Paper Size
Paper Type
Quality
Border Status
Setting
Setting
Setting
Setting
Print with this setting?
OK
OK
OK
OK
Change
Change
Change
Paper Size
Paper Type
Quality
Border Status
Setting
Setting
Setting
Setting
PictBridge
MENU
e_kb466.book  Page 152  Friday, February 29, 2008  2:47 PM