Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
153
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
9
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos papîra izmçru.
Iespçjams izvçlçties jûsu printerim atbilstošus 
papîra izmçrus.
10
Nospiediet taustiòu OK.
11
Atkârtojiet 8. lîdz 10. soli, lai iestatîtu 
[Paper Type] (Papîra veids) [Quality] 
(Kvalitâte) un [Border Status] (Malu 
statuss).
Ja Paper Size (Papîra izmçrs) (papîra izmçra) iestatîjums ir uz [
 Setting] 
(Iestatîšana), attçli tiek izdrukâti saskaòâ ar printera iestatîjumiem.
Paper Type iestatîjums ar vairâkiem E’ simboliem nodrošina augstâku papîra 
kvalitâti.
Quality iestatîjums ar vairâkiem E’ simboliem nodrošina augstâku drukâšanas 
kvalitâti.
12
Divreiz nospiediet taustiòu OK.
Attçls tiek izdrukâts saskaòâ ar iestatîjumiem.
Nospiediet MENU taustiòu lai atceltu drukâšanu.
1
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [All Images] 
(Visus attçlus).
2
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras Visu Attçlu ekrâns.
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai pârbaudîtu 
attçlus, un pârliecinâtos ka vçlaties tos izdrukât 
visus.
3
Apstipriniet kopiju skaitu, datuma un 
drukâšanas iestatîjumus, tad uzsâciet 
drukâšanu.
Lai iestatîtu šos parametrus un izdrukâtu attçlus, skatît soïus no 4. lîdz 11. 
“Atsevišíu attçlu izdrukâšana” (152. lpp. lîdz 153. lpp.).
Visu attçlu izdrukâšana
Card
Postcard
L
100x150
4”x6”
Setting
8”x10”
11”x17”
A4
Letter
A3
2L
Paper Size
MENU
Cancel
OK
OK
Date
Date
Copies
Copies
1
Total
Total
20
20
100-0010
100-0010
100-0010
Date
Copies
Print all images
Print all images
Print all images
1
Total
20
OK
MENU
Date
Date
Cancel
Cancel
Cancel
Date
OK
OK
OK
e_kb466.book  Page 153  Friday, February 29, 2008  2:47 PM