Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
154
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
1
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [DPOF 
AUTOPRINT] (DPOF Automâtiskâ izdrukâšana).
2
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas DPOF AUTOPRINT logs.
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai pârbaudîtu 
attçlus un drukâšanas iestatîjumus.
3
Apstipriniet kopiju skaitu, datuma un 
drukâšanas iestatîjumus, tad uzsâciet 
drukâšanu.
Lai iestatîtu kopiju skaitu un datuma uzdrukas 
funkciju, skatît “Drukâšanas pasûtîjums (DPOF)” (148. lpp.). Attçlu drukâšanai, 
skatît soïus 4 lîdz 11 “Atsevišíu attçlu izdrukâšana” (152. lpp. lîdz 153. lpp.).
Kad drukâšana pabeigta, atvienojiet fotokameru no printera.
1
Izslçdziet fotokameru.
2
Atvienojiet USB kabeli no fotokameras.
3
Atvienojiet USB kabeli no printera.
Attçlu drukâšana izmantojot DPOF iestatîjumus
Fotokameras atvienošana no printera
Atvienojot USB kabeli pirms fotokamera tiek izslçgta, tâ pârslçdzas 
uz Aplûkošanas režîmu.
Date
Date
Copies
Copies
5
Total
Total
10
10
100-0010
100-0010
100-0010
Date
Copies
Print with DPOF setting
Print with DPOF setting
Print with DPOF setting
5
Total
10
OK
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
e_kb466.book  Page 154  Friday, February 29, 2008  2:47 PM