Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
155
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Attçlu rediìçšana
Izmainot izvçlçtâ attçla izmçru un kvalitâti, jûs varat izveidot mazâka izmçra failu 
par oriìinâlo. Ja SD atmiòas karte ir pilna, atbrîvojiet vietu atmiòâ veidojot 
mazâkus attçlus un pârrakstot oriìinâlos attçlus, tâdçjâdi sniedzot iespçju 
turpinât uzòemt attçlus.
Izmainot attçla izmçru un kvalitâti, attçlu var saglabât kâ jaunu, vai saglabât 
oriìinâlâ attçla vietâ.
1
Izmantojiet kursortaustiòus (45) Aplûkošanas režîmâ, 
lai izmçra mainîšanai izvçlçtos attçlu.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), 
lai izvçlçtos 
 (Resize (Izmçra maiòa)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas izmçra mainîšanas logs.
Attçla izmçra un kvalitâtes mainîšana
Atsevišíu attçlu izmçra maiòa
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Resize
OK
MENU
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 155  Friday, February 29, 2008  2:47 PM