Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
156
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
5
Izmantojiet kursortaustiòu (45), 
lai mainîtu izmçru.
6
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Râmis pavirzâs uz [Quality Level] (Kvalitâtes 
lîmenis).
7
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai mainîtu kvalitâti.
8
Nospiediet taustiòu OK.
9
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Overwrite] 
(Pârrakstît) vai [Save as] (Saglabât kâ).
10
Nospiediet taustiòu OK.
Izmçrâ mainîtais attçls tiek saglabâts.
• Videofragmentu izmçri nevar tikt mainîti.
• Jûs nevarat izvçlçties izmçru kas ir lielâks par oriìinâlâ attçla izmçru.
• Datu izmçru iespçjams mainît uz 11M, 9M, 8M, 6M, 4M vai 2M.
• Aizsargâtos attçlus nevar pârrakstît.
• Jûs varat mainît tikai ar šo fotokameru uzòemto nekustîgo attçlu izmçru.
Quality Level
Quality Level
Quality Level
Recorded Pixels
OK
OK
OK
OK
MENU
12
M
e_kb466.book  Page 156  Friday, February 29, 2008  2:47 PM