Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
157
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Iespçjams izgriezt attçla daïu un saglabât to kâ atsevišíu attçlu.
1
Aplûkošanas režîmâ izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai apgriešanai izvçlçtos attçlu.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
 (Cropping 
(Izgriešana)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Tiek atainots apgriešanas ekrâna logs.
5
Veiciet attçla apgriešanu.
Tâlummaiòas taustiòš (x) : Palielina 
apgriešanas kadru.
Tâlummaiòas slçdzis (w) : Samazina 
apgriešanas kadru.
Kursortaustiòi (2345)
: Ïauj pavirzît 
izgriešanas râmi.
MENU taustiòš
: Ïauj atgriezties pie Režîmu paletes.
6
Nospiediet taustiòu OK.
Apgrieztais attçls tiek saglabâts kâ atsevišís attçls.
Attçlu apgriešana
• Videofragmentus nevar apgriezt.
• Attçla izmçrs ir mainîts un saglabâts.
• Apgriezt iespçjams tikai ar šo fotokameru uzòemtos fotoattçlus.
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Tâlummaiòas slçdzis
MENU taustiòš
Cropping
OK
MENU
OK
Cancel
OK
OK
OK
OK
MENU
e_kb466.book  Page 157  Friday, February 29, 2008  2:47 PM