Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
158
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Jûs varat grozît displejâ atainoto attçlu.
1
Izmantojiet Aplûkošanas režîmâ kursortaustiòus (45) lai 
izvçlçtos attçlu grozîšanai.
2
Nospiediet Aplûkošanas režîmâ kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos s (Image 
Rotation (Attçla pagriešana)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas Attçla Grozîšanas apstiprinâjuma logs.
5
Nospiediet kursortaustiòu (5), vai 
kursortaustiòu (
4).
Kursortaustiòš (5)
: Groza attçlu
par 90 grâdiem 
pulksteòrâdîtâja 
virzienâ katru reizi 
nospiežot taustiòu.
Kursortaustiòš (4)
: Groza attçlu
par 90 grâdiem pretçji pulksteòrâdîtâja virzienam 
katru reizi nospiežot taustiòu.
6
Nospiediet Q taustiòu.
Fotokamera saglabâ grozîto attçlu, un atgriežas Aplûkošanas režîmâ.
Atvçrtâ attçla pagriešana 
• Jûs varat grozît aizsargâtos (Z) attçlus, bet tos nevar saglabât pagrieztâ 
stâvoklî.
• Videofragmentus nevar grozît.
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Q taustiòš
Image Rotation
OK
MENU
OK
Cancel
2.0 x
MENU
OK
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 158  Friday, February 29, 2008  2:47 PM