Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
159
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Funkcija ïauj izmantojot krâsu veikt Nekustîgo attçlu rediìçšanu.
Jûs varat izvçlçties no trîspadsmit filtriem: [B&W], [Sçpija], [Astoòas dažâdas 
krâsas], [B&W + Sarkana], [B&W + Zaïa], un [B&W + zila].
1
Aplûkošanas režîmâ izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai rediìçšanai izvçlçtos attçlus.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
 (Color Filter 
(Krâsu filtrs)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas Krâsu Filtru logs.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos vajadzîgo filtru.
6
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
7
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Overwrite] (Pârrakstît) 
vai [Save as] (Saglabât kâ).
8
Nospiediet taustiòu OK.
Rediìçtais attçls tiek saglabâts ar oriìinâlâ attçla ierakstîto pikseïu skaitu 
un kvalitâtes lîmeni.
Attçlu rediìçšana izmantojot krâsu filtrus
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Color Filter
OK
MENU
OK
Cancel
Cancel
Cancel
OK
OK
MENU
Cancel
OK
OK
e_kb466.book  Page 159  Friday, February 29, 2008  2:47 PM