Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
160
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos 
 (Astoòas 
dažâdas krâsas).
Atainojas krâsu josla.
6
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos vajadzîgo krâsu.
7
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas pârrakstîšanas 
apstiprinâjuma logs.
8
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Overwrite] (Pârrakstît) 
vai [Save as] (Saglabât kâ).
9
Nospiediet taustiòu OK.
Rediìçtais attçls tiek saglabâts ar oriìinâlâ attçla ierakstîto pikseïu skaitu 
un kvalitâtes lîmeni.
Krâsu filtra izvçle (Astoòas krâsas)
Cancel
Cancel
OK
OK
MENU
Cancel
OK
OK
e_kb466.book  Page 160  Friday, February 29, 2008  2:47 PM