Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
161
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Izmantojot digitâlo filtru, funkcija ïauj attçliem piešíirt îpašus efektus. Jûs varat 
izvçlçties no 5 filtriem: [Soft], [Illustration], [Special Effect 1], [Special Effect 2] 
un [Slim].
1
Aplûkošanas režîmâ izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai rediìçšanai izvçlçtos attçlus.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos
s
 (Digital Filter (Digitâlais filtrs)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas Digitâlâ Filtra izvçles logs. 
5
Nospiediet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos vajadzîgo filtru.
6
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
Attçlu rediìçšana izmantojot Digitâlo Filtru
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Digital Filter
OK
MENU
OK
Cancel
MENU
OK
SOFT
1
2
Cancel
Cancel
OK
OK
Cancel
OK
e_kb466.book  Page 161  Friday, February 29, 2008  2:47 PM