Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
162
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
7
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Overwrite] 
(Pârrakstît) vai [Save as] (Saglabât kâ).
8
Nospiediet taustiòu OK.
Rediìçtais attçls tiek saglabâts ar oriìinâlâ attçla ierakstîto pikseïu skaitu 
un kvalitâtes lîmeni.
5
Nospiediet kursortaustiòu (23), lai izvçlçtos 
 (Slaidinošo 
Filtru).
6
Nospiediet kursortaustiòus (45), 
lai regulçtu slaidinošâ efekta pakâpi.
7
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
8
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Overwrite] (Pârrakstît) 
vai [Save as] (Saglabât kâ).
9
Nospiediet taustiòu OK.
Rediìçtais attçls tiek saglabâts ar oriìinâlâ attçla ierakstîto pikseïu skaitu 
un kvalitâtes lîmeni.
Slim (slaidinošâ) filtra izvçle
MENU
OK
SOFT
1
2
Cancel
Cancel
OK
OK
Cancel
OK
e_kb466.book  Page 162  Friday, February 29, 2008  2:47 PM