Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
163
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Izmantojot Spilgtuma filtru, funkcija ïauj rediìçt attçlu spilgtumu.
1
Aplûkošanas režîmâ izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai rediìçšanai izvçlçtos attçlus.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos & (Brightness 
Filter (Spilgtuma filtrs)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras Spilgtuma Filtra ekrâns.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45
lai regulçtu spilgtumu.
Kursortaustiòš (5)
: Padara attçlu gaišâku.
Kursortaustiòš (4)
: Padara attçlu tumšâku.
Spilgtums pa 1/3EV solim ir izvçlçts starp -2.0EV 
un +2.0EV.
Attçlu rediìçšana ar Spilgtuma Filtru
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Brightness Filter
OK
MENU
OK
Cancel
MENU
OK
Cancel
Cancel
OK
OK
Cancel
OK
e_kb466.book  Page 163  Friday, February 29, 2008  2:47 PM