Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
164
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
6
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
7
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Overwrite] 
(Pârrakstît) vai [Save as] (Saglabât kâ).
8
Nospiediet taustiòu OK.
Rediìçtais attçls tiek saglabâts ar oriìinâlâ attçla ierakstîto pikseïu skaitu 
un kvalitâtes lîmeni.
e_kb466.book  Page 164  Friday, February 29, 2008  2:47 PM