Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
165
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Jûs varat izvçlçties ierakstîtâ videofragmenta, un saglabât to kâ attçlu, vai sadalît 
videofragmentu divâs daïâs.
1
Izmantojiet kursortaustiòus (45) Aplûkošanas režîmâ, 
lai izvçlçtos videofragmentu rediìçšanai.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
 (Movie 
Edit (Videofragmentu rediìçšana)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas Videofragmenta Rediìçšanas logs. 
Izvçlieties rediìçšanas funkciju, kuru vçlaties 
izmantot. 
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Save as Still Image] 
(Saglabât kâ fotoattçlu).
6
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras logs kadra izvçlei.
Videofragmentu rediìçšana
Videofragmenta kadra kâ fotoattçla saglabâšana
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Movie Edit
OK
MENU
OK
Cancel
Divide Movies
Divide Movies
Extract
Extract
Cancel
Cancel
OK
OK
Divide Movies
Extract
Cancel
Save as Still Image
OK
OK
e_kb466.book  Page 165  Friday, February 29, 2008  2:47 PM