Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
166
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
7
Nospiediet kursortaustiòu (2), 
lai atainotu videofragmentu. 
Nospiediet (
2) vçlreiz, lai apturçtu 
videofragmentu kadrâ, kuru vçlaties 
saglabât. 
Pauzes laikâ iespçjams veikt sekojošas darbîbas.
Kursortaustiòš (4)
: Patin atpakaï 
videofragmentu kadru 
pçc kadra.
Kursortaustiòš (5)
: Patin uz priekšu videofragmentu kadru pçc kadra.
8
Nospiediet taustiòu OK.
Izvçlçtais kadrs tiek saglabâts kâ nekustîgs attçls.
5
Videofragmentu rediìçšanas logâ izvçlieties [Divide Movies] 
(Videofragmentu sadalîšana) 
6
Nospiediet taustiòu OK.
Tiek atainots logs sadalîšanas pozîcijas izvçlei.
7
Nospiediet kursortaustiòu (2), 
lai atainotu videofragmentu. 
Nospiediet (
2) vçlreiz, lai apturçtu 
videofragmentu vietâ, kurâ 
videofragments tiks sadalîts.
Pauzes laikâ iespçjams veikt sekojošas darbîbas.
Kursortaustiòš (4)
: Patin atpakaï 
videofragmentu 
kadru pçc kadra.
Kursortaustiòš (5)
: Patin uz priekšu videofragmentu kadru pçc kadra.
8
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
9
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Divide] (Sadalît).
10
Nospiediet taustiòu OK.
Videofragments ir sadalîts noteiktajâ kadrâ, 
un abas daïas tiek saglabâtas kâ atsevišíi faili.
Videofragmenta sadalîšana
Select image to save
Select image to save
Select image to save
OK
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
OK
OK
Select image for
Select image for
dividing position
dividing position
Select image for
dividing position
OK
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
OK
OK
Cancel
Cancel
Divide
Cancel
Divide at this position?
Divide at this position?
Divide at this position?
OK
OK
OK
OK
e_kb466.book  Page 166  Friday, February 29, 2008  2:47 PM