Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
167
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
5
Videofragmentu rediìçšanas logâ izvçlieties [Extract] 
(Izgriezt).
6
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras izvilkumu logs.
7
Nospiediet kursortaustiòu (2), 
lai atainotu videofragmentu, 
un nospiediet vçlreiz, lai izvçlçtos 
vajadzîgo sâkuma vietu.
Videofragments tiek apturçts.
Pauzes laikâ iespçjams veikt sekojošas darbîbas.
Kursortaustiòš (5)
: Patin uz priekšu 
videofragmentu 
kadru pçc kadra.
Kursortaustiòš (4)
: Patin atpakaï videofragmentu kadru pçc kadra.
8
Nospiediet taustiòu OK.
9
Nospiediet kursortaustiòu (2), 
lai atainotu videofragmentu 
un nospiediet to vçlreiz, lai izvçlçtos 
vajadzîgo noslçguma vietu.
Videofragments tiek apturçts.
Pauzes laikâ iespçjams veikt sekojošas darbîbas.
Kursortaustiòš (5)
: Patin uz priekšu 
videofragmentu 
kadru pçc kadra.
Kursortaustiòš (4)
: Patin atpakaï videofragmentu kadru pçc kadra.
10
Nospiediet taustiòu OK.
Videofragmenta izvilkums tiek saglabâts.
Videofragmentu izvilkumi
Choose the start point
Choose the start point
to extract
to extract
Choose the start point
to extract
OK
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
OK
OK
Cancel
Cancel
OK
Cancel
MENU
Choose the end point
Choose the end point
to extract
to extract
Choose the end point
to extract
OK
OK
52
52
52
e_kb466.book  Page 167  Friday, February 29, 2008  2:47 PM