Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
168
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Jûs varat novçrst sarkano acu efektu (parâdîba, kas rodas zibspuldzei 
atstarojoties no fotografçjamâ objekta acîm) no jûsu attçliem.
1
Aplûkošanas režîmâ nospiediet kursortaustiòus, (45), 
lai izvçlçtos attçlu, ko vçlaties labot.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos Z (Red-eye 
Compensation (Sarkano acu 
kompensâcija)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas apstiprinâjuma logs attçla 
pârrakstîšanai.
Atainojoties kïûmes ziòojumam [Cannot process 
correctly] (Nevar apstrâdât pareizi) (nevar atbilstoši apstrâdât), pârejiet 
“Sarkano acu efekta novçršana manuâli” (lapaspuse 169) uz 5 soli.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Overwrite] 
(Pârrakstît) vai [Save as] (Saglabât kâ).
Ja attçls ir aizsargâts, automâtiski tiks izvçlçts [Save as] (Saglabât kâ).
6
Nospiediet taustiòu OK.
Rediìçtais attçls tiek saglabâts ar oriìinâlâ attçla ierakstîto pikseïu skaitu 
un kvalitâtes lîmeni.
Sarkano acu efekta novçršana
• Sarkano acu kompensâcijas funkciju nevar izmantot videofragmentos. 
Mçìinot to izmantot videofragmentos, atainosies 4. solî minçtais kïûmes 
ziòojums.
• Sarkano-acu kompensâcijas funkciju var izmantot tikai ar šo fotokameru 
uzòemtajiem attçliem. Jûs varat apgriezt tikai ar šo fotokameru uzòemtos 
nekustîgos attçlus.
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Green button (Zaïais taustiòš)
Tâlummaiòas slçdzis
Red-eye Compensation
OK
MENU
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 168  Friday, February 29, 2008  2:47 PM