Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
16
1
Darba uzsâkšana
Fotokameras strâvas apgâde
Ievietojiet fotokameras komplektâcijâ iekïauto akumulatoru.
1
Atveriet akumulatora/karšu nodalîjuma vâciòu.
Pabîdiet akumulatora/kartes nodalîjuma vâciòu 
 virzienâ. 
Vâciòš automâtiski atvçrsies 
 virzienâ, tiklîdz noòemsiet pirkstus no tâ.
2
Ievietojiet akumulatoru ar 
2
 simbolu pret monitoru 
un izmantojiet akumulatora maliòu, lai nospiestu akumulatora 
fiksçtâju bultiòas norâdîtajâ virzienâ.
3
Aizveriet akumulatora/karšu nodalîjuma vâciòu.
1
Atveriet akumulatora/karšu nodalîjuma vâciòu.
2
Atbrîvojiet akumulatoru ar pirkstu nospiežot akumulatora 
fiksçtâju tâdâ pašâ virzienâ, kâ ievietojot akumulatoru.
Akumulators izvirzâs ârâ. Izòemiet to no fotokameras.
Akumulatora ievietošana
Akumulatora izòemšana
• Ievietojiet akumulatoru pareizi. Ja akumulators tiek ievietots neievçrojot 
polaritâti, iespçjami darbîbas traucçjumi.
• Nekâdâ gadîjumâ neizòemiet akumulatoru, ja fotokamera ir ieslçgta.
• Ja esat nolçmis neizmantot fotokameru ilgâku laika periodu, izòemiet 
akumulatoru.
• Atstâjot fotokameru bez akumulatora uz ilgâku laiku, datuma un laika 
iestatîjumi ir jâveic atkârtoti.
• Esiet uzmanîgi un piesardzîgi lietojot fotokameru ilgstoši bez pârtraukuma, 
jo fotokameras akumulators var stipri sakarst.
3
2
1
Akumulators
Akumulatora 
fiksçtâjs
2
1
1
2
e_kb466.book  Page 16  Friday, February 29, 2008  2:47 PM