Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
169
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Ja fotokamera nepiefiksç sarkano-acu efektu, novçrsiet to manuâli.
5
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas ziòojums [Select the area to compensate] (Izvçlieties kompensçjamo 
laukumu) (Izvçlieties kompensâcijas lauku), un atveras logs kompensâcijas 
lauka norâdîšanai.
6
Norâdiet kompensâcijas lauku.
Kursortaustiòi (2345)
: Pavirza lauku.
Tâlummaiòas taustiòš (x)
: Palielina lauku
Tâlummaiòas taustiòš (w) : Samazina lauku.
7
Nospiediet Zaïo taustiòu.
Kompensâcija tiek uzsâkta.
Ja neatainojas kïûmes ziòojums, kompensâcija 
tika veiksmîgi pabeigta. Pârejiet uz 8. soli.
Atainojoties kïûmes ziòojumam [Cannot process correctly] (Nevar apstrâdât 
pareizi) (Nevar atbilstoši apstrâdât), atkârtojiet soïus 5, 6 un 7.
8
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas apstiprinâjuma logs attçla pârrakstîšanai.
9
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Overwrite] 
(Pârrakstît) vai [Save as] (Saglabât kâ).
Ja attçls ir aizsargâts, automâtiski tiks izvçlçts [Save as] (Saglabât kâ).
10
Nospiediet taustiòu OK.
Labotais attçls tiek saglabâts ar oriìinâlâ attçla ierakstîto pikseïu skaitu 
un kvalitâtes lîmeni. 
Sarkano acu efekta novçršana manuâli
OK
Fix R-eye
Fix R-eye
Fix R-eye
Complete
Complete
Complete
MENU
e_kb466.book  Page 169  Friday, February 29, 2008  2:47 PM