Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
170
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Funkcija ïauj pievienot ierâmçjumu nekustîgiem attçliem. Fotokamerâ ir saglabâti 
trîs ierâmçjumi.
1
Izmantojiet kursortaustiòus (45
Aplûkošanas režîmâ, lai izvçlçtos 
attçlu, kuram vçlaties pievienot râmi.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos Y (Frame 
Composite (Foto râmja 
pievienošana)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras râmja izvçles logs.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos râmi.
6
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas apstiprinâjuma logs attçla 
pârrakstîšanai.
7
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Overwrite] (Pârrakstît) 
vai [Save as] (Saglabât kâ).
Opciju saglabâšanas izvçlçs ekrâns neatainojas 
aizsargâtiem attçliem, jo “Save as” opcija jau 
ir tikusi izmantota. 
Foto râmja pievienošana (Ierâmçjumu kombinçšana)
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Green button (Zaïais taustiòš)
MENU
OK
OK
Frame Composite
Cancel
OK
O K
O K
C h a n g e
C h a n g e
O K
S e l e c t   t h e   f r a m e
S e l e c t   t h e   f r a m e
f o r   c o m p o s i t e
f o r   c o m p o s i t e
S e l e c t   t h e   f r a m e
f o r   c o m p o s i t e
C h a n g e
S a v e   a s
S a v e   a s
O v e r w r i t e
O v e r w r i t e
C a n c e l
C a n c e l
S a v e   a s
O v e r w r i t e
C a n c e l
OK
O K
O K
O K
O v e r w r i t e  
O v e r w r i t e  
o r i g i n a l   i m a g e ?
o r i g i n a l   i m a g e ?
O v e r w r i t e  
o r i g i n a l   i m a g e ?
e_kb466.book  Page 170  Friday, February 29, 2008  2:47 PM