Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
171
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
8
Nospiediet taustiòu OK.
Rediìçtais attçls tiek saglabâts ar 3M ierakstîtajiem pikseïiem.
Lai atvçrtu foto râmja reìistrçšanas logu, 5. solî nospiediet Zaïo taustiòu. 
Iespçjams reìistrçt foto râmjus, kas lejupielâdçti no interneta, u.c. Reìistrçjot 
jaunu râmi, kâds no eksistçjošajiem râmjiem iebûvçtajâ atmiòâ tiek aizvietots. 
Pirms jauna foto râmja reìistrçšanas, to nepieciešams vispirms iekopçt 
SD atmiòas kartç.
1
Foto râmja izvçles logâ izvçlieties foto râmi, kuru vçlaties 
dzçst un nospiediet Zaïo taustiòu.
Ekrânâ atainojas paziòojums un atainojas SD atmiòas kartç saglabâtie foto 
râmji, kurus iespçjams reìistrçt iebûvçtajâ atmiòâ.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos foto râmi, 
kuru vçlaties reìistrçt un nospiediet taustiòu OK.
Râmis tiek reìistrçts iebûvçtajâ atmiòâ un aizvieto 1. solî izvçlçto râmi.
Râmja pievienošanas funkciju nevar izmantot videofragmentiem vai attçliem, 
kuru izmçrs ir mazâks par 3M. 4. Solî atainojas kïûmes ziòojums. 
Jauna foto râmja reìistrçšana
Ja SD atmiòas kartç saglabâtais râmis tiek reìistrçts iebûvçtajâ atmiòâ, 
tiek nomainîts viens no jau eksistçjošajiem foto râmjiem iebûvçtajâ atmiòâ. 
Aizvietotais foto râmis tiek dzçsts no iebûvçtâs atmiòas.
Apmeklçjiet zemâk norâdîto PENTAX mâjas lapas adresi, lai ielâdçtu 
citus pieejamos ierâmçjumus.
http://www.pentax.co.jp/english/support/digital/frame_02.html
e_kb466.book  Page 171  Friday, February 29, 2008  2:47 PM