Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
172
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Failu kopçšana
Jûs varat kopçt attçlus un skaòas failu no iebûvçtâs atmiòas uz SD atmiòas karti 
un otrâdi. Šo funkciju var izvçlçties tikai tad, ja fotokamerâ ir ievietota atmiòas 
karte.
Kopçjot failus no iebûvçtâs atmiòas uz SD atmiòas karti, visi faili tiek pârkopçti 
vienlaicîgi. Kopçjot failus no SD atmiòas kartes uz iebûvçto atmiòu, 
faili tiek pârkopçti pa vienam.
1
Nospiediet Aplûkošanas režîmâ kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
 (Image/
Sound Copy (Attçla/Skaòas 
kopçšana)).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas Attçla/Skaòas Kopçšanas izvçles 
ekrâns. Izvçlieties izmantošanai kopçšanas 
metodi.
Pârliecinieties, ka pirms SD atmiòas kartes ievietošanas, fotokamera ir izslçgta.
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Image/Sound Copy
OK
MENU
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 172  Friday, February 29, 2008  2:47 PM