Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
173
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [
’
], tad nospiediet 
taustiòu OK.
Visi faili ir pârkopçti uz SD atmiòas karti.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [
 ’ ], 
tad nospiediet taustiòu OK.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos failu kopçšanai.
6
Nospiediet taustiòu OK.
Izvçlçtais fails tiek pârkopçts uz iebûvçto 
atmiòu.
Failu kopçšana no iebûvçtâs atmiòas SD atmiòas kartç
Failu pârkopçšana no SD atmiòas kartes iebûvçtajâ atmiòâ
• Ja attçlam ir pievienota balss atmiòa, skaòas fails tiek pârkopçts vienlaicîgi 
ar attçlu.
• Kopçjot failu no SD atmiòas kartes iebûvçtajâ atmiòâ, failam tiek piešíirts 
jauns nosaukums.
OK
Cancel
Cancel
OK
OK
Cancel
OK
Cancel
Cancel
Cancel
MENU
OK
100-0010
100-0010
100-0010
Copy this image/sound
Copy this image/sound
Copy this image/sound
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
Cancel
e_kb466.book  Page 173  Friday, February 29, 2008  2:47 PM