Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
174
7
Iestatîjumi
Iestatîjumi
Fotoaparâta iestatîjumi
Ar fotoaparâtu ierakstîto attçlu fotoaparâtu ieslçdzot varat atainot kâ sâkuma 
ekrânu.
1
Nospiediet Aplûkošanas režîmâ kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Spiediet kursortaustiòus (2345), 
lai izvçlçtos 
 (Start-up Screen 
(Sâkuma ekrâns)).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Atainojas sâkuma ekrâna iestatîšanas logs. 
Izvçlieties vienu no pieciem dažâdiem sâkuma 
ekrâniem, t. sk. [USER] (Lietotâjs) 
un [Off] (izslçgts).
Sâkuma ekrâna iestatîšana
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Green button (Zaïais taustiòš)
Start-up Screen
OK
MENU
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 174  Friday, February 29, 2008  2:47 PM