Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
175
7
Iestatîjumi
4
Nospiediet Green taustiòu, kad ekrâna 
augšçjâ labajâ stûrî atainojas [USER] 
(Lietotâjs), un izmantojiet 
kursortaustiòus (
45) lai izvçlçtos 
sâkuma ekrâna attçlu. 
Nospiediet OK taustiòu.
Lai nomainîtu sâkuma ekrâna attçlu, nospiediet 
vienreiz Zaïo taustiòu, lai dzçstu attçlu, 
tad nospiediet to vçlreiz, lai atvçrtu ekrânu uzòemto attçlu aplûkošanai.
5
Nospiediet taustiòu OK.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu aplûkošanai.
Sâkuma ekrâna iestatîšana izmantojot uzòemto attçlu (Pârejiet uz 5. soli, 
lai izvçlçtos sâkuma ekrânu, izòemot USER)
• Sâkuma ekrânam iestatîtais attçls netiek dzçsts pat tad, ja oriìinâlais attçls 
tiek dzçsts vai SD atmiòas karte vai iebûvçtâ atmiòa tiek formatçta.
• Sâkuma ekrânu nav iespçjams iestatît attçlu aplûkošanas laikâ 
uz TV vai citas lîdzîgas ierîces.
Change
Change
MENU
USER
USER
USER
Cancel
Cancel
Cancel
Change
e_kb466.book  Page 175  Friday, February 29, 2008  2:47 PM