Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
176
7
Iestatîjumi
Formatçšanas rezultâtâ tiek dzçsti visi SD atmiòas kartç saglabâtie faili, 
ja izmantojat karti, un visi iebûvçtajâ atmiòâ saglabâtie faili, ja SD atmiòas 
karte nav ievietota.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Format] 
(Formâts).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atainojas Formatçšanas logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2), 
lai izvçlçtos [Format] (Formâts).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Tiek uzsâkta formatçšana. Kad formatçšana 
pabeigta, fotokamera ir gatava fotoattçlu 
uzòemšanai.
SD atmiòas kartes vai Iebûvçtâs atmiòas formatçšana
• SD atmiòas kartes formatçšanas laikâ neizòemiet to no fotoaparâta. 
Pretçjâ gadîjumâ karte var tikt bojâta.
• Ar datoru vai citu iekârtu formatçta SD atmiòas karte nevar tikt izmantota. 
Pârliecinieties ka SD atmiòas karte ir formatçta izmantojot fotoaparâtu.
• Òemiet vçrâ, ka veicot formatçšanu tiek dzçsti arî aizsargâtie attçli.
Ja formatçšana tika veikta Aplûkošanas režîmâ, pçc formatçšanas 
fotoaparâts pârslçdzas Aplûkošanas režîmâ. Atainojas ziòojums 
[No image/sound] (Nav attçlu/skaòas).
Kâ atsaukt [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni.
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
OK taustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
Format
Format
All data deleted
Cancel
OK
OK
e_kb466.book  Page 176  Friday, February 29, 2008  2:47 PM